پشتیبانی خبرنامه

شماره حسابها

بانک ملت

۱۸۵۸۱۱۳۶۰۱

شبا

IR56 0120 0200 0000 1858 1136 01

شماره کارت بانک ملی

۶۰۳۷-۹۹۷۳-۷۷۶۳-۸۱۳۶

کلیه حسابها بنام علی قاسمی می باشد.